Nuo šių metų sausio mėnesio pradžios pradėjo veikti JADIS naudos gavėjų posistemis JANGIS. Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys, vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, privalo rinkti, atnaujinti ir saugoti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti juridinių asmenų naudos gavėjų posistemiui JANGIS. Nuo šių metų gegužės 1 d. startavo antrasis duomenų teikimo etapas.

Duomenų teikimas vykdomas šiais etapais:

  1. I etapas. Nuo 2022 m. sausio 3 d. – visų teisinių formų juridiniai asmenys, kurių visi naudos gavėjai yra juos tiesiogiai kontroliuojantys asmenys;
  2. II etapas. Nuo 2022 m. gegužės 1 d. – visų teisinių formų juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys;
  3. III etapas. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. – visų teisinių formų juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ir netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys, kolektyvinio investavimo subjektai.

Kas yra naudos gavėjas?

  • tiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris tiesiogiai, turėdamas didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų dalį juridiniame asmenyje, jį kontroliuoja;
  • netiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris kontroliuoja juridinio asmens dalyvį (-ius) juridinį (-ius) asmenį (-is), kuris turi didesnę kaip 25 proc. akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų dalį juridiniame asmenyje, ir tokiu būdu netiesiogiai kontroliuoja juridinį asmenį;
  • fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovą, patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu, vetuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimus ir priimti kitus strateginio pobūdžio sprendimus;
  • jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, juridinio asmens vadovas, valdybos ar kito kolegialaus valdymo organo pirmininkas, narys ar vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, ir kuris užima pakankamai aukštas pareigas priimti sprendimus juridinio asmens vardu.

Kokius naudos gavėjų duomenis reikia pateikti?

Į juridinių asmenų naudos gavėjų posistemį JANGIS turi būti pateikti šie naudos gavėjų duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pilietybė (pilietybės), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą išdavusios valstybės pavadinimas, rezidavimo valstybės (valstybių) mokesčių tikslais pavadinimas (pavadinimai), duomenys apie nuosavybės teises arba kitokas kontrolės teises bei jų apimtį.

Teikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį JANGIS galima tik elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Suformuoti naudos gavėjų sąrašai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Duomenis apie naudos gavėjus į JANGIS turi pateikti:

  1. Juridinio asmens valdymo organas;
  2. Kitas įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytas asmuo;
  3. Juridinio asmens vardu įgaliotas teikti dokumentus fizinis asmuo.

Už teikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą atsako juridinio asmens valdymo organas arba kitas įstatymuose arba steigimo dokumentuose nustatytas asmuo.

Kokia atsakomybė gresia?

Už pareigos pateikti duomenis apie juridinių asmenų naudos gavėjus į JANGIS posistemį nesilaikymą ir informacijos neatskleidimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą gali būti skiriamos baudos: atsakingiems asmenims nuo 500 iki 1 800 Eur, už pakartotinį pažeidimą nuo 1 500 iki 5 200 Eur, juridinių asmenų vadovams nuo 2 000 iki 3 500 Eur, už pakartotinį pažeidimą nuo 3 500 iki 5 800 Eur.

Mokesčių administravimo įstatymo 401 str. 1 d. 4 p. nustato, kad jeigu juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui buvo paskirta 1 500 Eur ar didesnė bauda už aukščiau minėtų reikalavimų nesilaikymą ir (ar) jam buvo paskirta bauda už tokį administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai, tokiu atveju juridinis asmuo gali būti įrašytas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866