Šiuo metu Valstybinė darbo inspekcija elektroniniu būdu vykdo sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimą dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos įgyvendinimo. Šio patikrinimo metu, tikrinamos sveikatos priežiūros įstaigos privalo per elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą užpildyti ir iki rugsėjo 15 d. pateikti inspekcijai teminę ataskaitą (klausimyną).

Nors šis patikrinimas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tik formalus statistinės informacijos surinkimas, tačiau sveikatos priežiūros įstaigų pateikti duomenys vėliau gali tapti pagrindu inspektoriui vykdyti išsamesnį patikrinimą. Todėl, teikiant teminę ataskaitą, yra būtina įsivertinti, ar įstaigoje atlikti visi reikiami veiksmai ir parengti atitinkami dokumentai, kurie užtikrins ne tik atitiktį teisės aktuose numatytiems reikalavimams bet ir apsaugos sveikatos priežiūros įstaigas nuo galimų grėsmių.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme yra nustatyta pareiga organizuoti profesinės rizikos vertinimą ir nustatyti faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę. Todėl būtina įvertinti, ar toks vertinimas įstaigoje buvo atliktas? Ar yra nustatytos tinkamo pozityvaus elgesio taisyklės bei prevencinės priemonės prieš mobingą? Efektyviausias tokių reikalavimų įgyvendinimas galėtų būti politikos dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo ir mobingo prevencijos įgyvendinimo sveikatos priežiūros įstaigoje parengimas.

Įstaiga, rengdama tokią politiką, turi aiškiai nustatyti, kad įstaigoje kuriama tokia darbo kultūra, kurioje nebūtų mobingo ar psichologinio smurto darbe, taip pat nebūtų priekabiavimo, patyčių ar kitokių diskriminavimo formų, o sprendimai priimami vadovaujantis ne tik bendru ekonominės naudos kriterijumi, bet ir atsižvelgiant į poveikį skirtingoms socialinėms darbuotojų grupėms.

Mobingas tai bet koks ir bet kokios formos įžeidžiantis, užgaulus ar kitoks piktnaudžiaujamo pobūdžio pasikartojantis elgesys, nukreiptas prieš atskirą darbuotoją, kuriuo pažeidžiama darbuotojo profesinė, materialinė, socialinė ar psichologinė gerovė, sukeliamas poveikis psichinei ir fizinei darbuotojo sveikatai, reputacijai, mažinamas darbuotojo produktyvumas ar pasitenkinimas darbu.

Siekiant užkirsti kelią psichologiniam smurtui ir mobingui darbe, kiekviena įstaiga privalo sukurti ir įgyvendinti atitinkamas prevencines priemones – ugdyti kultūrą, kuria būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata visais su darbu susijusiais aspektais, skatinti diskusijas, gerbti kitokias pozicijas ir nuomones.

Tik aktyvūs sveikatos priežiūros įstaigų veiksmai gali užtikrinti saugias darbo sąlygas ir tinkamą darbo aplinką, tuo pačių ir užtikrinti atitiktį teisės aktuose numatytiems reikalavimams.

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866