Konsultuojame įmonių (visų formų juridinių asmenų) steigimo klausimais, rengiame steigimo dokumentus, įmonių korporatyvinius ir kitus lokalinius dokumentus bei jų paketus (visi įmonės veiklos pradžiai reikalingi administraciniai, teisiniai dokumentai).

Atstovaujame klientams įmonių įsigijimo/perleidimo sandoriuose, konsultuojame įmonių įsigijimo ir perleidimo klausimais, rengiame sandorių struktūras, tinkamiausias konkrečiam tikslui pasiekti.

Konsultuojame ir atstovaujame reorganizavimo, atskyrimo klausimais, rengiame dokumentus, organizuojame procedūras.

Rengiame akcininkų sutartis bei atstovaujame iš akcininkų tarpusavio santykių ir santykių su įmone kylančiuose ginčuose.

Atstovaujame įmonėms, jų vadovams, valdybų nariams ar akcininkams ginčuose tiek ikiteisminėje, tiek teisminėje stadijoje ar arbitraže.

Konsultuojame ir atstovaujame restruktūrizavimo ir bankroto procedūrose, bylose, rengiame dokumentus, padedame rasti optimaliausią sprendimą.

Konsultuojame visais darbo teisės klausimais, susijusiais tiek su darbo sutarties keitimu ar nutraukimu, tiek su vidinių procesų atitiktimi keliamiems reikalavimams.

Atliekame turimų vidaus dokumentų teisinį įvertinimą (auditą). Parengiame Jūsų veiklai pritaikytus vidaus dokumentus (įsakymus, tvarkas, taisykles, sutartis ir kt.).

Atstovaujame valstybinėse institucijose, ginčuose bei santykiuose su darbuotojais.

Konsultuojame įvairiais mokestiniais klausimais. Teikiame praktiškai pritaikomus, kompleksinius patarimus dėl mokesčių planavimo.

Analizuojame Jūsų veiklos ir apmokestinimo efektyvumą. Padedame nustatyti mokesčių prasme geriausias organizacines struktūras ir išvengti perteklinio apmokestinimo.

Atstovaujame valstybinėse institucijose bei teismuose, sprendžiant mokestinius ginčus.

Vedame mokymus mokestinių ginčų prevencijos bei institucijų patikrinimų vykdymo klausimais.

Konsultuojame ir atstovaujame derybose dėl įvairaus pobūdžio sutarčių sudarymo. Parengiame Jūsų veiklai pritaikytas, planuojamam sandoriui įforminti reikalingas sutartis ir jų priedus.

Atliekame įmonės veikloje naudojamų sutarčių ir kitų dokumentų vertinimą, parengiame ir pateikiame teisines išvadas bei rekomendacijas, padėsiančias įvertinti ir išvengti galimas rizikas dėl netinkamų sutarčių ir kitų dokumentų sąlygų.

Rengiame įmonės veikloje naudojamas tipines ir nestandartines sutartis, taip pat sudėtingus ir kompleksinius susitarimus, gerinančius ar integruojančius veiklos vystymą.

Rengiame, konsultuojame ir atstovaujame sutarčių sudaryme (pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo, nuomos, rangos, finansavimo, akcininkų, pavedimo, kitas skirtingų rūšių santykius įforminančias sutartis).

Atliekame teisinį esamos situacijos bei atitikties BDAR keliamiems reikalavimams vertinimą. Parengiame Jūsų veiklai pritaikytus dokumentus (tvarkas, taisykles, veiklos įrašus ir kt.), atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

Atstovaujame valstybinėse institucijose, ginčuose bei santykiuose su duomenų subjektais.

Konsultuojame asmens duomenų apsaugos klausimais.

Organizuojame tikslinius mokymus, skirtus Jūsų veikloje su duomenų apsauga susijusių situacijų analizei. Taip pat, vedame bendrinius duomenų apsaugos mokymus, siekiant supažindinti įmones su duomenų apsauga ir jai keliamais reikalavima

Padedame įregistruoti prekių ženklus, dizainus ir išradimus, kad būtų įgyta apsauga Lietuvoje, Europos Sąjungoje ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje.

Konsultuojame dėl pažeistų prekių ženklų savininkų teisių, taip pat, turtinių ir neturtinių autorių teisių apsaugos ir kitais klausimais. Rengiame teisių perleidimo, autorines ir licencines sutartis.

Atstovaujame valstybinėse institucijose, ginčuose bei santykiuose su kitais verslo subjektais.

Atliekame teisinį vidaus dokumentų auditą, įvertiname jų atitiktį sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybei keliamiems reikalavimams. Parengiame Jūsų veiklai pritaikytus vidaus dokumentus (taisykles, tvarkas, įsakymus ir kt.).

Organizuojame mokymus įvairiomis teisinėmis temomis, aktualiomis būtent sveikatos priežiūros sektoriui.

Atstovaujame valstybinėse institucijose, ginčuose bei santykiuose su pacientais.

Konsultuojame ir atstovaujame derybose dėl nekilnojamojo turto įsigijimo / perleidimo, konsultuojame ir rengiame dokumentus projektavimo/statybos eigoje kylančiais teisiniais klausimais

Parengiame Jūsų poreikiams ir pageidavimams pritaikytas, projektavimo ir statybos procese bei planuojamam nekilnojamojo turto įsigijimo / perleidimo sandoriui įforminti reikalingas sutartis ir jų priedus, parengiame ar padedame gauti kitus, reikalingus dokumentus.

Konsultuojame savavališkos statybos padarinių situacijose ir padedame jas spręsti.

Atliekame planuojamų įsigyti nekilnojamojo turto objektų teisinį vertinimą (teisinė būklė, suvaržymai, rizikos, vystymo galimybės), konsultuojame ir padedame rizikingų objektų įsigijimo/perleidimo situacijose.

Atstovaujame valstybinėse institucijose, teismuose, ginčuose bei santykiuose su turto pardavėjais/pirkėjais, kitais subjektais.

Parengiame teritorijų planavimo procese reikalingus teisinius dokumentus (raštus, atsakymus, išvadas, sutartis), konsultuojame teritorijų planavimo procese kylančiais teisiniais klausimais, sprendžiame sudėtingas teisines situacijas (objektai saugomose teritorijose, kultūros paveldo teritorijose).

Atliekame teritorijų planavimo procesų teisinę priežiūrą, administruojame (arba padedame organizuoti) viešojo svarstymo procedūras.

Atstovaujame valstybinėse institucijose ir teismuose.

Įvertiname Jūsų situaciją ir sukuriame bylinėjimosi strategiją, užtikrinančią efektyvią Jūsų interesų apsaugą.

Parengiame reikalingus procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, skundus, dublikus, triplikus ir kt.).

Atstovaujame valstybinėse institucijose, visų instancijų teismuose, nagrinėjant civilines, administracines, darbo, mokesčių ir kitokio pobūdžio bylas.

 

Konsultuojame įvairiais klausimais, susijusiais su konkurso procedūromis, jų vykdymu ir dokumentacijos parengimu. Padedame rengti kvietimus teikti pasiūlymus bei konsultuojame teikiant pasiūlymus.

Atstovaujame su viešaisiais pirkimais susijusiuose teisiniuose ginčuose bei santykiuose su kitais verslo subjektais.

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „NEWTON LAW“ el. paštu info@newtonlaw.lt arba tel. +370 668 33866